سود بالای وام‌های بانکی بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است

سود بالای وام‌های بانکی بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است
رئیس اتاق بازرگانی قم سود بالای وام‌های بانکی را بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان دانست و گفت: متاسفانه اکنون مسائل سود وام‌های بانکی و بدهکار بودن تولیدکنندگان به بانک در جایگاه اول مشکلات است.

سود بالای وام‌های بانکی بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است

رئیس اتاق بازرگانی قم سود بالای وام‌های بانکی را بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان دانست و گفت: متاسفانه اکنون مسائل سود وام‌های بانکی و بدهکار بودن تولیدکنندگان به بانک در جایگاه اول مشکلات است.
سود بالای وام‌های بانکی بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان است