راستی‎آزمایی خبرنگاران از آمار اشتغال استاندار همدان

راستی‎آزمایی خبرنگاران از آمار اشتغال استاندار همدان
امروز چند تن از نمایندگان رسانه‎های همدان در راستای راستی‌آزمایی آمار اشتغال و بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی حضور یافتند.

راستی‎آزمایی خبرنگاران از آمار اشتغال استاندار همدان

امروز چند تن از نمایندگان رسانه‎های همدان در راستای راستی‌آزمایی آمار اشتغال و بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی حضور یافتند.
راستی‎آزمایی خبرنگاران از آمار اشتغال استاندار همدان

عکس