میزبانی خرمشهر در تورنمنت بین‌المللی کبدی

میزبانی خرمشهر در تورنمنت بین‌المللی کبدی
شهرستان خرمشهر میزبان تورنمنت بین‌المللی کبدی خواهد بود.

میزبانی خرمشهر در تورنمنت بین‌المللی کبدی

شهرستان خرمشهر میزبان تورنمنت بین‌المللی کبدی خواهد بود.
میزبانی خرمشهر در تورنمنت بین‌المللی کبدی