وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است

وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است
مدیر روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است و عمل جراحی انجام شده بر روی وی موفقیت‌آمیز بوده است.

وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است و عمل جراحی انجام شده بر روی وی موفقیت‌آمیز بوده است.
وضعیت سلامتی مهدی قائدی رو به بهبودی است