490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است

490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است
نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم در مجلس بر شناسایی واحدهای صنعتی غیرفعال در بهارستان تأکید کرد و گفت: 490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است.

490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم در مجلس بر شناسایی واحدهای صنعتی غیرفعال در بهارستان تأکید کرد و گفت: 490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است.
490 واحد صنعتی بهارستان نیمه‌تعطیل و تعطیل است