سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم/ بیشتر اغتشاش‌گران هدایت‌ شده سرویس‌های جاسوسی بودند

سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم/ بیشتر اغتشاش‌گران هدایت‌ شده سرویس‌های جاسوسی بودند
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم، گفت: در سرزمینی که امنیت نباشد مردم رنگ آرامش را نمی‌بینند زیرا امنیت زیربنای اصلی اداره جامعه است.

سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم/ بیشتر اغتشاش‌گران هدایت‌ شده سرویس‌های جاسوسی بودند

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم، گفت: در سرزمینی که امنیت نباشد مردم رنگ آرامش را نمی‌بینند زیرا امنیت زیربنای اصلی اداره جامعه است.
سر سوزنی در برابر ناامنی در کشور کوتاه نمی‌آییم/ بیشتر اغتشاش‌گران هدایت‌ شده سرویس‌های جاسوسی بودند