نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری از نامگذاری یک روز از سال به نام چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری از نامگذاری یک روز از سال به نام چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

پرس نیوز