ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به عزم همگانی دارد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به عزم همگانی دارد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت رسالتی ملی است و نیاز به عزم همگانی دارد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به عزم همگانی دارد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت رسالتی ملی است و نیاز به عزم همگانی دارد.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به عزم همگانی دارد

بازی