خریداری تجهیزات جدید در بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

خریداری تجهیزات جدید در بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
معاون درمان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان گفت: 20 تخت برقی و 10دستگاه جدید به بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) اضافه و جایگزین تجهیزات فرسوده شد.

خریداری تجهیزات جدید در بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

معاون درمان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان گفت: 20 تخت برقی و 10دستگاه جدید به بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) اضافه و جایگزین تجهیزات فرسوده شد.
خریداری تجهیزات جدید در بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

میهن دانلود