برچسب: بزرگ‌ترین اسلامی

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار فرج را بزرگترین عامل رشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی دانست و گفت: درک مفهوم انتظار و تبیین و نهادینه کردن آن در جامعه، عامل رشد جوامع دینی است.

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار فرج را بزرگترین عامل رشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی دانست و گفت: درک مفهوم انتظار و تبیین و نهادینه کردن آن در جامعه، عامل رشد جوامع دینی است.
انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

Continue Reading

امام صادق(ع) بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم اسلامی برداشت

امام صادق(ع) بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم اسلامی برداشت
دبیر جامعه روحانیون استان هرمزگان گفت: امام صادق(ع) با توجه به شرایط زمانی دوران حیات خویش بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم دینی اسلام برداشت.

امام صادق(ع) بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم اسلامی برداشت

دبیر جامعه روحانیون استان هرمزگان گفت: امام صادق(ع) با توجه به شرایط زمانی دوران حیات خویش بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم دینی اسلام برداشت.
امام صادق(ع) بزرگ‌ترین گام‌ها را برای تبیین مفاهیم اسلامی برداشت

مرجع سلامتی

Continue Reading