برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تشدید می‌شود

برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تشدید می‌شود
فرمانده انتظامی استان قم با تاکید بر تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز در قم، گفت: باید سهم قصور دستگاه‌ها در تصادفات مشخص شود.

برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تشدید می‌شود

فرمانده انتظامی استان قم با تاکید بر تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز در قم، گفت: باید سهم قصور دستگاه‌ها در تصادفات مشخص شود.
برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تشدید می‌شود

روزنامه قانون