لزوم افزایش تخت‌های ویژه در هرمزگان / ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است

لزوم افزایش تخت‌های ویژه در هرمزگان / ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور در اورژانس بزرگ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و گفت: افزایش تخت‌های ویژه و ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس و بیمارستان‌های هرمزگان الزامی است.

لزوم افزایش تخت‌های ویژه در هرمزگان / ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور در اورژانس بزرگ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و گفت: افزایش تخت‌های ویژه و ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس و بیمارستان‌های هرمزگان الزامی است.
لزوم افزایش تخت‌های ویژه در هرمزگان / ارتقای کیفیت فرایند تریاژ در اورژانس الزامی است

تکنولوژی جدید