استاندار جدید اصفهان فردی اعتدالی است/ مسئله آب در دستور کار استاندار اصفهان

استاندار جدید اصفهان فردی اعتدالی است/ مسئله آب در دستور کار استاندار اصفهان
وزیر کشور گفت: استاندار جدید اصفهان فردى اعتدالى است و همواره رفتاری متعادل داشته و این روند نیز در استان اصفهان نیز ادامه خواهد یافت.

استاندار جدید اصفهان فردی اعتدالی است/ مسئله آب در دستور کار استاندار اصفهان

وزیر کشور گفت: استاندار جدید اصفهان فردى اعتدالى است و همواره رفتاری متعادل داشته و این روند نیز در استان اصفهان نیز ادامه خواهد یافت.
استاندار جدید اصفهان فردی اعتدالی است/ مسئله آب در دستور کار استاندار اصفهان