وضع اسف‌بار شفافیت در ایران/ صاحبان 1128 کانتینر قاچاق چه‌کسانی هستند؟/ اسامی مفسدانی که در جیب‌ها می‌ماند!

وضع اسف‌بار شفافیت در ایران/ صاحبان 1128 کانتینر قاچاق چه‌کسانی هستند؟/ اسامی مفسدانی که در جیب‌ها می‌ماند!
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: یک هزار و 128 کانتینر قاچاق در گمرک ایران توقیف شده است، چه کسی می‌تواند چنین حجمی از قاچاق را وارد کشور کند، این مسائل نشان‌دهنده اوضاع ایران است.

وضع اسف‌بار شفافیت در ایران/ صاحبان 1128 کانتینر قاچاق چه‌کسانی هستند؟/ اسامی مفسدانی که در جیب‌ها می‌ماند!

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: یک هزار و 128 کانتینر قاچاق در گمرک ایران توقیف شده است، چه کسی می‌تواند چنین حجمی از قاچاق را وارد کشور کند، این مسائل نشان‌دهنده اوضاع ایران است.
وضع اسف‌بار شفافیت در ایران/ صاحبان 1128 کانتینر قاچاق چه‌کسانی هستند؟/ اسامی مفسدانی که در جیب‌ها می‌ماند!