شکست نزدیک برابر صرب ها/لوزانو تیم فردای والیبال مان را تست کرد!

شکست نزدیک برابر صرب ها/لوزانو تیم فردای والیبال مان را تست کرد!
دو تیم ایران و صربستان در ادامه مسابقات لیگ جهانی در بلگراد به مصاف هم رفتند.

شکست نزدیک برابر صرب ها/لوزانو تیم فردای والیبال مان را تست کرد!

دو تیم ایران و صربستان در ادامه مسابقات لیگ جهانی در بلگراد به مصاف هم رفتند.
شکست نزدیک برابر صرب ها/لوزانو تیم فردای والیبال مان را تست کرد!

ورزشی

View more posts from this author