جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باخت

جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باخت
ایران با شکست دادن آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد، رقیب روسیه در فینال این رقابت ها شد.

جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باخت

ایران با شکست دادن آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد، رقیب روسیه در فینال این رقابت ها شد.
جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باخت

car

View more posts from this author