جریمه شدن پرتغال بخاطر رونالدو!

جریمه شدن پرتغال بخاطر رونالدو!
فدراسیون فوتبال پرتغال ساعتی پیش تایید کرد که بخاطر جیمی جامپ های عشق رونالدو، از سوی یوفا جریمه شده است.

جریمه شدن پرتغال بخاطر رونالدو!

فدراسیون فوتبال پرتغال ساعتی پیش تایید کرد که بخاطر جیمی جامپ های عشق رونالدو، از سوی یوفا جریمه شده است.
جریمه شدن پرتغال بخاطر رونالدو!

ابزار رسانه

View more posts from this author