طارمی در نظرسنجی نود به کدام استقلالی رای داد؟

طارمی در نظرسنجی نود به کدام استقلالی رای داد؟
مهدی طارمی در برنامه نود اعلام کرد که به خودش رای نداده است.

طارمی در نظرسنجی نود به کدام استقلالی رای داد؟

مهدی طارمی در برنامه نود اعلام کرد که به خودش رای نداده است.
طارمی در نظرسنجی نود به کدام استقلالی رای داد؟

تکنولوژی جدید

View more posts from this author