بمب خبری استقلال به جای حدادی فر، تمدید قرارداد ابراهیمی است؟

بمب خبری استقلال به جای حدادی فر، تمدید قرارداد ابراهیمی است؟
امید ابراهیمی از دبی برگشته و احتمالا با استقلال قراردادش را تمدید می کند.

بمب خبری استقلال به جای حدادی فر، تمدید قرارداد ابراهیمی است؟

امید ابراهیمی از دبی برگشته و احتمالا با استقلال قراردادش را تمدید می کند.
بمب خبری استقلال به جای حدادی فر، تمدید قرارداد ابراهیمی است؟

اس ام اس جدید

View more posts from this author