انتشار گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

انتشار گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم در سال 1394، با رشد 11.1 درصدی نسبت به سال قبل 11 هزار و 535 ریال، متوسط قیمت جو با افزایش …

انتشار گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم در سال 1394، با رشد 11.1 درصدی نسبت به سال قبل 11 هزار و 535 ریال، متوسط قیمت جو با افزایش …
انتشار گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

استخدام

View more posts from this author