برتری کی‌روش از مربیان تاریخ تیم ملی فوتبال

برتری کی‌روش از مربیان تاریخ تیم ملی فوتبال
دیروز با یادآوری امار کی روش در تیم ملی فوتبال نوشتیم که او بهترین بیلان را بین همه مربیان تاریخ فوتبال کشورمان دارد.

برتری کی‌روش از مربیان تاریخ تیم ملی فوتبال

دیروز با یادآوری امار کی روش در تیم ملی فوتبال نوشتیم که او بهترین بیلان را بین همه مربیان تاریخ فوتبال کشورمان دارد.
برتری کی‌روش از مربیان تاریخ تیم ملی فوتبال

اسکای نیوز

View more posts from this author