اثرات روزه داری در کنترل چاقی و چربی خون

اثرات روزه داری در کنترل چاقی و چربی خون
استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روزه داری می تواند در بیماری هایی مانند چاقی، افزایش چربی خون و بسیاری از بیماری های دیگر اثرات سودمند بارزی داشته باشد.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


اثرات روزه داری در کنترل چاقی و چربی خون

استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روزه داری می تواند در بیماری هایی مانند چاقی، افزایش چربی خون و بسیاری از بیماری های دیگر اثرات سودمند بارزی داشته باشد.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


اثرات روزه داری در کنترل چاقی و چربی خون

car

View more posts from this author