متهم نگین خودرو آفتاب از مشتریانش شکایت کرد! / سند

متهم نگین خودرو آفتاب از مشتریانش شکایت کرد! / سند
متهم اصلی پرونده نگین خودرو آفتاب که 3 هزار و 500 شاکی دارد و هم‌اکنون نیز مشغول تحمل کیفر در زندان تهران بزرگ است، با طرح شکایتی …

متهم نگین خودرو آفتاب از مشتریانش شکایت کرد! / سند

متهم اصلی پرونده نگین خودرو آفتاب که 3 هزار و 500 شاکی دارد و هم‌اکنون نیز مشغول تحمل کیفر در زندان تهران بزرگ است، با طرح شکایتی …
متهم نگین خودرو آفتاب از مشتریانش شکایت کرد! / سند

اسکای نیوز

View more posts from this author