نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد

نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد
نخستین رای گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل برگزار شد.
۰۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد

نخستین رای گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل برگزار شد.
۰۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


نخستین رای گیری برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد

موزیک سرا

View more posts from this author