یارانه نقدی خرداد ماه واریز شد

یارانه نقدی خرداد ماه واریز شد
یارانه نقدی خردادماه نیز واریز و قابل برداشت شد تا یارانه بگیران شصت و چهارمین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خود را دریافت کرده باشند.

یارانه نقدی خرداد ماه واریز شد

یارانه نقدی خردادماه نیز واریز و قابل برداشت شد تا یارانه بگیران شصت و چهارمین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خود را دریافت کرده باشند.
یارانه نقدی خرداد ماه واریز شد

دانلود سرا

View more posts from this author