برای ستاره پرسپولیس اروپا رفتن زود بود یا دیر؟

برای ستاره پرسپولیس اروپا رفتن زود بود یا دیر؟
مهدی طارمی اگر امسال به اروپا نمی رفت، هیچوقت دیگر شانس بازی در قاره سبز را به دست نمی آورد.

برای ستاره پرسپولیس اروپا رفتن زود بود یا دیر؟

مهدی طارمی اگر امسال به اروپا نمی رفت، هیچوقت دیگر شانس بازی در قاره سبز را به دست نمی آورد.
برای ستاره پرسپولیس اروپا رفتن زود بود یا دیر؟

ganool review

View more posts from this author