تکرار روزهای فرسایشی بورس

تکرار روزهای فرسایشی بورس
بورس اوراق بهادار تهران امروز برای چندمین روز پیاپی افت کرد تا با هزار و ۱۶۰ واحد کاهش پیاپی، آن هم تنها در ۷ روز، رکورد بیشترین کاهش را در سال ۱۳۹۵ بشکند.
۱۷:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


تکرار روزهای فرسایشی بورس

بورس اوراق بهادار تهران امروز برای چندمین روز پیاپی افت کرد تا با هزار و ۱۶۰ واحد کاهش پیاپی، آن هم تنها در ۷ روز، رکورد بیشترین کاهش را در سال ۱۳۹۵ بشکند.
۱۷:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


تکرار روزهای فرسایشی بورس

View more posts from this author