96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند/ رشد قارچ‌گونه شبکه‌های اجتماعی به معضل تبدیل‌ شده است

96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند/ رشد قارچ‌گونه شبکه‌های اجتماعی به معضل تبدیل‌ شده است
مسؤول بسیج رسانه استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه براساس آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان قطب دوم مطبوعات کشور است، گفت: 96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند که باید با جدیت در این زمینه ورود پیدا کرد.

96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند/ رشد قارچ‌گونه شبکه‌های اجتماعی به معضل تبدیل‌ شده است

مسؤول بسیج رسانه استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه براساس آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان قطب دوم مطبوعات کشور است، گفت: 96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند که باید با جدیت در این زمینه ورود پیدا کرد.
96 درصد مردم خراسان سواد رسانه‌ای ندارند/ رشد قارچ‌گونه شبکه‌های اجتماعی به معضل تبدیل‌ شده است

View more posts from this author