95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند/ دولت 145 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است

95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند/ دولت 145 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه 95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند، گفت: اجازه نمی‌دهیم هر کسی قانون کار را تغییر دهد.

95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند/ دولت 145 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه 95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند، گفت: اجازه نمی‌دهیم هر کسی قانون کار را تغییر دهد.
95 درصد کارگران در مازندران امنیت شغلی ندارند/ دولت 145 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است

View more posts from this author