95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه

95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: همه کشور کار می‌کند، مالیات اخذ شده و نفت و گاز صادر می‌شود تا برای جمعیت 2 میلیون نفری اداری کشور حقوق پرداخت شود.

95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: همه کشور کار می‌کند، مالیات اخذ شده و نفت و گاز صادر می‌شود تا برای جمعیت 2 میلیون نفری اداری کشور حقوق پرداخت شود.
95 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه

View more posts from this author