90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد/ نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است

90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد/ نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است
دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با بیان اینکه 90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد، گفت: نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است.

90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد/ نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با بیان اینکه 90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد، گفت: نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است.
90 درصد کابینه دولت نیاز به تغییر دارد/ نمره عملکرد اقتصادی دولت 10 است

View more posts from this author