90 درصد مردم مشهد کمبود ویتامین D دارند

90 درصد مردم مشهد کمبود ویتامین D دارند
سرپرست مرکز یونسکو در ایران گفت: کمبود ویتامین D در مشهد حدود 85 تا 90 درصد و در سبزوار 94.5 درصد است که نیاز اقدام جدی در این حوزه را می‌طلبد.

90 درصد مردم مشهد کمبود ویتامین D دارند

سرپرست مرکز یونسکو در ایران گفت: کمبود ویتامین D در مشهد حدود 85 تا 90 درصد و در سبزوار 94.5 درصد است که نیاز اقدام جدی در این حوزه را می‌طلبد.
90 درصد مردم مشهد کمبود ویتامین D دارند

View more posts from this author