9 هزار هکتار از اراضی هرمزگان در سال 95 باید تحت آبیاری نوین قرار گیرد

9 هزار هکتار از اراضی هرمزگان در سال 95 باید تحت آبیاری نوین قرار گیرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: 250 هزار هکتار اراضی در سطح کشور و 9 هزار هکتار در هرمزگان می‌بایست در سال جاری تحت پوشش آبیاری نوین قرار گیرد.

9 هزار هکتار از اراضی هرمزگان در سال 95 باید تحت آبیاری نوین قرار گیرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: 250 هزار هکتار اراضی در سطح کشور و 9 هزار هکتار در هرمزگان می‌بایست در سال جاری تحت پوشش آبیاری نوین قرار گیرد.
9 هزار هکتار از اراضی هرمزگان در سال 95 باید تحت آبیاری نوین قرار گیرد

دانلود سرا

View more posts from this author