9 سال زندگی با مرده‌ها/ زندگی‌هایی که به مرگ طعنه می‌زنند

9 سال زندگی با مرده‌ها/ زندگی‌هایی که به مرگ طعنه می‌زنند
49 بهار از زندگی‌اش می گذرد، 49 سالی که 9 بهارش را در غسالخانه بهشت محمدی در کنار مرده‌ها به زمستان گره زده است، 9 سالی که به قول خودش سرشار از لحظه‌های تلخ اما آمیخته با معرفت و خودسازی بوده است.

9 سال زندگی با مرده‌ها/ زندگی‌هایی که به مرگ طعنه می‌زنند

49 بهار از زندگی‌اش می گذرد، 49 سالی که 9 بهارش را در غسالخانه بهشت محمدی در کنار مرده‌ها به زمستان گره زده است، 9 سالی که به قول خودش سرشار از لحظه‌های تلخ اما آمیخته با معرفت و خودسازی بوده است.

9 سال زندگی با مرده‌ها/ زندگی‌هایی که به مرگ طعنه می‌زنند

View more posts from this author