87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است

87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران گفت: 87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است.

87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران گفت: 87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است.
87 هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل پروژه‌ها در تهران نیاز است

View more posts from this author