85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشد/ مسکوت ماندن پیوستن فارس به دریا، نتیجه بی‌تدبیری بود

85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشد/ مسکوت ماندن پیوستن فارس به دریا، نتیجه بی‌تدبیری بود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه‌پایه توسعه در این استان با لغزش، اشتباه و ایراد همراه است، گفت: 85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشده است.

85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشد/ مسکوت ماندن پیوستن فارس به دریا، نتیجه بی‌تدبیری بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه‌پایه توسعه در این استان با لغزش، اشتباه و ایراد همراه است، گفت: 85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشده است.
85 درصد سند برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام نشد/ مسکوت ماندن پیوستن فارس به دریا، نتیجه بی‌تدبیری بود

View more posts from this author