85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود

85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی گفت: بیش از 85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود و اضافه وصول مالیات استانی نیز در طرح‌های عمرانی استان هزینه می‌شود.

85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی گفت: بیش از 85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود و اضافه وصول مالیات استانی نیز در طرح‌های عمرانی استان هزینه می‌شود.
85 درصد از درآمدهای استان از محل وصول مالیات تامین می‌شود

View more posts from this author