82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است/ تشریح علت بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام تا تهران

82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است/ تشریح علت بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام تا تهران
رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجازی که غیرمجاز آب برداشت می‌کنند، گفت: 82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است.

82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است/ تشریح علت بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام تا تهران

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجازی که غیرمجاز آب برداشت می‌کنند، گفت: 82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است.
82 درصد علت خشکی دریاچه ارومیه مدیریت انسانی است/ تشریح علت بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام تا تهران

View more posts from this author