80 کلینیک سیار در اختیار اردوهای جهادی قرار می‌گیرد/ ظرفیت استفاده از مشارکت 200 هزار دانشجو در اردوها وجود دارد

80 کلینیک سیار در اختیار اردوهای جهادی قرار می‌گیرد/ ظرفیت استفاده از مشارکت 200 هزار دانشجو در اردوها وجود دارد
دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت با بیان اینکه 80 کلینیک سیار دندانپزشکی در سال گذشته به فعالیت‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یافته است، گفت: امسال 80 کلینیک سیار دیگر در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

80 کلینیک سیار در اختیار اردوهای جهادی قرار می‌گیرد/ ظرفیت استفاده از مشارکت 200 هزار دانشجو در اردوها وجود دارد

دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت با بیان اینکه 80 کلینیک سیار دندانپزشکی در سال گذشته به فعالیت‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یافته است، گفت: امسال 80 کلینیک سیار دیگر در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.
80 کلینیک سیار در اختیار اردوهای جهادی قرار می‌گیرد/ ظرفیت استفاده از مشارکت 200 هزار دانشجو در اردوها وجود دارد

View more posts from this author