80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود

80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود
استاندار ایلام گفت: 80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود.

80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود

استاندار ایلام گفت: 80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود.
80 هزار هکتار زمین با ایجاد منطقه آزاد در مهران احیاء می‌شود

View more posts from this author