80 هزار زائر اتباع خارجی از مرز شلمچه عبور کردند

80 هزار زائر اتباع خارجی از مرز شلمچه عبور کردند
فرماندار خرمشهر از تردد 80 هزار زائر از کشورهای مختلف از ابتدای ماه صفر تاکنون از طریق مرز شلمچه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خبر داد.

80 هزار زائر اتباع خارجی از مرز شلمچه عبور کردند

فرماندار خرمشهر از تردد 80 هزار زائر از کشورهای مختلف از ابتدای ماه صفر تاکنون از طریق مرز شلمچه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خبر داد.
80 هزار زائر اتباع خارجی از مرز شلمچه عبور کردند

View more posts from this author