80 درصد تبعات خشکی دریاچه‌ارومیه متوجه آذربایجان‌شرقی است/ تخصیص نیمی از بودجه 300 میلیارد تومانی

80 درصد تبعات خشکی دریاچه‌ارومیه متوجه آذربایجان‌شرقی است/ تخصیص نیمی از بودجه 300 میلیارد تومانی
معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: 80 درصد آثار و تبعات دریاچه ارومیه متوجه استان ما است و این در حالی است که ما فقط باید 20 درصد آب دریاچه را تامین کنیم.

80 درصد تبعات خشکی دریاچه‌ارومیه متوجه آذربایجان‌شرقی است/ تخصیص نیمی از بودجه 300 میلیارد تومانی

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: 80 درصد آثار و تبعات دریاچه ارومیه متوجه استان ما است و این در حالی است که ما فقط باید 20 درصد آب دریاچه را تامین کنیم.
80 درصد تبعات خشکی دریاچه‌ارومیه متوجه آذربایجان‌شرقی است/ تخصیص نیمی از بودجه 300 میلیارد تومانی

آهنگ جدید

View more posts from this author