8 نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند/ حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد/ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است

8 نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند/ حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد/ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است
فرماندار شهرستان ری گفت: هشت نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند و حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد؛ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است.

8 نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند/ حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد/ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است

فرماندار شهرستان ری گفت: هشت نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند و حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد؛ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است.
8 نفر در ارتفاع در حال تعمیر پالایشگاه تهران بودند/ حجم آتش امکان نجات را نمی‌داد/ بخش‌های دیگر پالایشگاه آسیبی ندیده است

View more posts from this author