8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده/ با نشست آب و خاک در کشور مواجهیم

8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده/ با نشست آب و خاک در کشور مواجهیم
مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابراز تأسف از اینکه هم‌اکنون با نشست آب و خاک در کشور مواجه هستیم، گفت: علاوه بر آن، 8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده و کشور دچار مشکل شده است.

8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده/ با نشست آب و خاک در کشور مواجهیم

مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابراز تأسف از اینکه هم‌اکنون با نشست آب و خاک در کشور مواجه هستیم، گفت: علاوه بر آن، 8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده و کشور دچار مشکل شده است.
8 میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت شده/ با نشست آب و خاک در کشور مواجهیم

View more posts from this author