8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند/ سهم ایتام از متمکنان فقط پول خرد نیست

8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند/ سهم ایتام از متمکنان فقط پول خرد نیست
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: 8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند.

8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند/ سهم ایتام از متمکنان فقط پول خرد نیست

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: 8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند.
8 دهک جامعه توانایی کمک به مددجویان کمیته امداد را دارند/ سهم ایتام از متمکنان فقط پول خرد نیست

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author