70 درصد صادرات مازندران مربوط به آمل است

70 درصد صادرات مازندران مربوط به آمل است
فرماندار ویژه آمل گفت: این شهرستان دارای 48 درصد صنعت مازندران و حدود 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

70 درصد صادرات مازندران مربوط به آمل است

فرماندار ویژه آمل گفت: این شهرستان دارای 48 درصد صنعت مازندران و حدود 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است.
70 درصد صادرات مازندران مربوط به آمل است

دانلود سرا

View more posts from this author