67 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود

67 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: 67 پروژه نیمه‌تمام برای واگذاری به بخش خصوصی در استان توسط دستگاه‌ها به این سازمان ارائه‌شده است.

67 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: 67 پروژه نیمه‌تمام برای واگذاری به بخش خصوصی در استان توسط دستگاه‌ها به این سازمان ارائه‌شده است.
67 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود

میهن دانلود

View more posts from this author