60 درصد لیدرهای اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند

60 درصد لیدرهای اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند
استاندار قم گفت: 60 درصد از لیدرهای اغتشاشات که بازداشت شدند، سابقه شرارت دارند، باید دستگاه‌های امنیتی وابستگی‌های این افراد را به صورت دقیق مشخص کنند.

60 درصد لیدرهای اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند

استاندار قم گفت: 60 درصد از لیدرهای اغتشاشات که بازداشت شدند، سابقه شرارت دارند، باید دستگاه‌های امنیتی وابستگی‌های این افراد را به صورت دقیق مشخص کنند.
60 درصد لیدرهای اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند

View more posts from this author