60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خالی است/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد

60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خالی است/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان از خالی بودن 60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خبر داد و گفت: بیش از 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان خارج شد.

60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خالی است/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان از خالی بودن 60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خبر داد و گفت: بیش از 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان خارج شد.
60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خالی است/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد

View more posts from this author