60 ایستگاه صلواتی خراسان رضوی در عراق برپا می‌شود

60 ایستگاه صلواتی خراسان رضوی در عراق برپا می‌شود
سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی گفت: در عراق 60 ایستگاه صلواتی متعلق به این استان است که از این تعداد 57 ایستگاه مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات این استان تعلق دارد.

60 ایستگاه صلواتی خراسان رضوی در عراق برپا می‌شود

سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی گفت: در عراق 60 ایستگاه صلواتی متعلق به این استان است که از این تعداد 57 ایستگاه مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات این استان تعلق دارد.
60 ایستگاه صلواتی خراسان رضوی در عراق برپا می‌شود

View more posts from this author